lederloeft

Mange virksomheder fokuserer kraftigt på at identificere talent og udvikle deres ledere. Men kun et fåtal har en klart defineret proces for håndtering af ledere med lav lederskabsperformance. Dette er til trods for, at dårlig ledelse er hovedårsagen til lav medarbejdertilfredshed og -motivation, og dermed øget sygefravær og medarbejderomsætning samt svigtende kundetilfredshed og resultater.

En systematisk tilgang til at definere kravene til ”god ledelse”, opstille målepunkter og etablere en systematisk proces for udvikling af ledelseskvaliteten blandt de lavest performende ledere, kan ændre på dette.

Vores tilgang

Kraft & Partners har erfaring fra forskellige typer virksomheder i at bistå med alle elementer af at tage hånd om de lavest performende ledere.

Vi kan hjælpe med at definere en entydig ”ledelsesstandard”, som fastlægger minimumskravene til ledelsespræstationer, ligesom vi med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende data og målinger kan skabe et solidt grundlag til at vurdere ledelsespræstationerne ud fra. Endvidere udvikler vi processer og værktøjer til målrettet at sætte ind over for ledere, som har behov for et ”lederløft”.

Processen involverer oftest HR-partnere og nærmeste leder til de ledere som er i fokus, og her tilbyder vi værktøjer og træning i at gennemføre ”lederløft” med optimale resultater.

Oftest er øget fokus og systematisk opfølgning på nogle få, men vigtige, indsatsområder tilstrækkeligt at øge ledernes performance til et tilfredsstillende niveau.

Case

UDFORDRING
En stor international logistik- og transportvirksomhed ønskede en mere systematisk tilgang til håndtering af ledere, som ikke lever fuldt op til virksomhedens kriterier for ”god ledelse”.

INDSATS
Sammen med virksomheden udviklede vi en løsning, som består af fire hovedelementer:

  • En standard for ”god ledelse” som nøje definerer de kriterier og målepunkter, som den enkelte leder skal leve op til
  • En ”visitationsproces” til HR-partnerne, som sikrer at ledere, der ved en årlig måling ikke lever op til ledelsesstandarden, får en grundig dialog om årsagen til fald i ledelsespræstationen og en plan for, hvordan præstationen forbedres
  • En systematisk opfølgningsproces, som sætter fokus på de nøgleområder der skal forbedres, samt en ”spot-måling” som efter 6 måneder giver en status på indsatsen
  • En samlet evaluering af både lederen i fokus og nærmeste leders indsats med at gennemføre ”lederløftet” ud fra den fastlagte indsats og tilhørende udviklingsværktøjer

RESULTAT
Mere end 100 ledere har efter to år deltaget i ”Lederløft”-programmet, og succeskriterierne er opfyldt:

  • Over 50 % af de ledere som indgår i programmet, har opnået tilfredsstillende ledelses-performance i ”spot-målingen” efter 6 mdr, og over 80 % af lederne opfylder kravene til ”god ledelse” ved den årlige måling
  • De 20 % som ikke formår at løfte performance op til ledelsestandstanden, har enten fået reduceret ledelsesansvar, eller er ikke længere ansat i virksomheden
Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.