Når du vil udvikle din fond eller dit filantropiske fokus, kommer du længere med en god analyse. Spørgsmål som: hvem er vi? hvad kan vi i dag? og hvor vil vi hen? fortjener besvarelse på et oplyst grundlag. Kraft & Partners er eksperter i at udvikle og tilbyde den analyse, som passer præcis til dit og fondens behov. Det bliver analysen hverken dyrere eller mere besværlig af, men den bliver bedre. Du kan se en oversigt over de analyser, som flest kunder har efterspurgt hos os, her:

Interessentanalyse og personlig interessentanalyse
Viden om dine og fondens interessenter er afgørende for, at du og fonden kan nå målene for aktiviteter, der involverer omverdenen. Interessentanalysen giver dig overblik over interessenternes holdninger, indflydelse og forventninger. Vi skaber et systematisk overblik ved at:

  • Identificere og gruppere interessenterne
  • Beskrive interessenternes magt og holdning
  • Prioritere interessenternes krav

Imageanalyse
Hvordan opfatter ansøgere, donationsmodtagere, samarbejdsparter, brugere, medarbejdere og andre interessenter fonden og jeres aktiviteter? Vurderer de jer som troværdige, ansvarlige eller det modsatte? Og er der overensstemmelse mellem det billede interessenterne har af fonden og de faktiske forhold? Kraft & Partners’ imageanalyse bygger på en kortlægning af målgrupper og temaer. Ved at benchmarke interessenter og temaer får du overblik over omverdenens opfattelse af din fond og hvordan du fremover skal prioritere indsatsen for at skabe det ønskede image.

Best practise analyse
Hvad kan du realistisk sætte af mål for din fond? Hvad gør de bedste i branchen på de områder, hvor du gerne vil forbedre fondens performance? I Best Practice analysen indsamler og systematiserer vi viden om de bedste fremgangsmåder og procedurer hos samarbejdsparter, konkurrencer og andre fonden og filantropiske aktiviteter, som kan inspirere dig til at sætte ambitiøse mål for dig selv og din egen fond.

Benchmark-analyse
På hvilken måde adskiller du og din fond jer fra de øvrige aktører på jeres felt. Er der rum for forbedring – eller hvor er der et unikt rum for jer? Hvor godt performer din fond på nøgleområder i forhold til andre udvalgte fonde – eller i forhold til de bedste? Det kan systematisk indsamling af viden og måltal give et præcist billede af. Vi tilbyder benchmarking på processer, aktiviteter, produkter, ydelser, cases og specifikke funktioner i fonde.

Medieanalyse
Er din fond synlig omkring det, du ønsker synlighed om? Hvor ofte er din fond eller jeres projekter, aktiviteter og kampagner omtalt i medierne og hvordan ser det ud i forhold til andre fonde? Er I synlige i medier, som læses af de målgrupper i ønsker at jeres budskaber når? Er medieeksponeringen positiv, neutral eller negativ og hvilke temaer er det medierne slår an? Hvad kan du og fonden forvente af medieomtale fremover? Med tal, grafer, diagrammer og analyser får din fond et godt værktøj til at beslutte, hvordan I kan styrke kendskab, sympati og opbakning til jeres uddelinger og projekter.

Transparensanalyse
Overalt i samfundet forventer samarbejdsparter, brugere, politikere, myndigheder og ikke mindst medier størst mulig transparens om fondens forhold. Det bunder ikke kun i ønsket om at kunne se hvilke politikker, beslutninger og strukturer der findes ”bag facaderne”, men i lige så høj grad i, at internettet og nye let tilgængelige it-platforme gør det muligt og betydelig lettere end tidligere. Transparensanalysen gennemgår systematisk din og fondens kommunikation i forhold til jeres stakeholderes perspektiv. Vi analyserer hvor fonden ønsker transparens, hvem I ønsker den overfor, og hvor godt I performer på udvalgte transparensparametre. Analysen indeholder konkrete let-implementerbare forslag til styrkelse af fondens transparens.

Nøgletalsanalyse
Nøgletalsanalyser kan fokusere på alt lige fra økonomiske udtryk for formue, overskud, uddelinger, omkostninger osv. til registreringer af aktiviteter, produkter, flow, demografi, eksponeringer, adfærd, holdninger og handlinger etc. Har du brug for at få samlet nøgletal for din fond, jeres aktiviteter, interessenter og andre ting i omverdenen, kan vil tilbyde at indsamle, bearbejde, fortolke og præsentere data for dig hurtigt og effektivt.

Befolkningsanalyse
Med målinger af befolkningens og store målgruppers kendskab, holdninger og adfærd i forbindelse med fonden, jeres projekter, donationer, ydelser og aktiviteter får du en et godt redskab til at udvikle strategier, gennemføre projekter og kampagner og ikke mindst til at sætte dagsordener i samfundet. Kraft & Partners designer spørgeskemaundersøgelser, web-surveys og gennemfører i den forbindelse personlige interviews med dine målgrupper. Ved store repræsentative befolkningsundersøgelser afvikler vi dataindsamlingen i samarbejde med eksterne bureauer.

Organisationsanalyse
En klar vision og en god forandringsstrategi får først luft under vingerne, når effektive og enkle arbejdsgange sikrer at maskinrummet fungerer. Kraft og Partners hjælper med at analysere arbejdsgange, processer, strukturer, kultur, ansvars- og kompetenceforhold og at foreslå et nyt design, som matcher forandringsbehovet. Vi tilpasser organisationsanalysen til dine og fondens udfordringer i typisk fem trin:

  • statusbeskrivelse
  • udfordringer i forandringssituationen
  • analyse af styrker, svagheder og muligheder
  • forslag til design af nye arbejdsgange, processer og øvrige initiativer
  • anbefalinger til implementering og opfølgning

Organisationsanalysen gennemføres i et tæt og transparent samarbejde med ledere, medarbejdere og brugere i din organisation.

Samfundsmæssige behovsanalyse
Hvilke behov i samfundet vil dominere i tiden fremover? Hvor er det største behov for hjælp eller udvikling, når man tager plads i helikopteren og prøver at kigge flere år frem? NGO’er, frivillige organisationer, filantropiske aktiviteter og almennytige fonde må med jævne mellemrum sikre sig, at de beskæftiger sig med de opgaver inden for deres områder, hvor behovet er størst. Kraft & Partners har udviklet en helt unik analyse, som tager udgangspunkt i at hjælpe organisationen til at opnå størst mulig værdi i spillerummet mellem egne værdier og samfundsmæssige behov. I den samfundsmæssige behovsanalyse analyserer vi typisk en stor mængde informationer, rapporter og analyser, samtidig med at vi indhenter specialviden, indsigt, vurderinger og prognoser hos eksperter, forskere og personer med særlig indsigt. Analysen systematiserer, prioriterer og præsenterer bud på de samfundsmæssige behov og udfordringer, som samlet set er de vigtigste for netop din fond eller organisation.

Trend-analyse
Samtidig med at din fond flytter sig, bæres den som et skib også henover grunden. Måske i samme retning som den kurs, fonden har udstukket, måske i den stik modsatte. Du kan få styr på de forandringer som påvirker dine ansøgere, donationsmodtagere, samarbejdsparter, medarbejdere, medlemmer og andre interessenter med en trend- analyse. I trend-analysen indsamler vi informationer, der danner mønstre eller trends. Det kan være nye sociale udtryk, normer, holdninger, strømninger og hvad deraf følger af ønsker, forventninger, ideer, adfærd m.m. Vores trendanalyser bygger på viden om fortiden og nutiden, men sætter fokus på fremtiden.

Brugeranalyse
Brugeranalysen er en klassisk måling, som typisk afdækker demografi, kendskab til din fond, holdninger til jeres aktiviteter, ydelser og virke samt ønsker, ideer og forslag til forandringer og forbedringer. Analysen har fokus på relationerne til din fond eller organisation og på, hvad der skal til for at afstemme forventninger og skabe mere værdi for dine brugere. Vi hjælper dig i udgangspunktet med at få mål og fokus for analysen sat klart op og at få udviklet de rigtige analysetemaer til en præcis målgruppe. Når data og informationer er indsamlet og analyseret, får du klare anbefalinger til at skabe de forandringer, som vil styrke dine ydelser, sympatien og loyaliteten hos brugerne.

Evaluering
Evaluering er centralt for almennyttige fonde, som ønsker viden om, hvad der kommer ud af deres arbejde og som er interesserede i, hvordan modtagerorganisationer præsterer. Evalueringer af projekter skal være besværet og omkostningerne værd. Det kræver, at man at man er strategisk og systematisk i sin evalueringstilgang. Der skal fokus på evalueringskriterier, evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og formidling. Kraft & Partners kan hjælpe din fond med en evalueringsstrategi, evaluering af projekter og rådgivning til interne evaluatorer. Læs mere her

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.