Transparens og gennemsigtighed er gået fra at være en mulighed til en nødvendighed. En almennyttigt uddelende fonds legitimitet er i stigende grad afhængig af at evnen til at skabe forståelse og accept af den indflydelse, fonden udøver i samfundet. Derfor skal der være åbenhed om ledelse, dispositioner, aktiviteter, resultater og effekt af uddelinger. Kravet fra fondens interessenter er tilgængelighed på den digitale tidsalders præmisser.

Kraft & Partners har udviklet en transparens-analyse skrædersyet til fonde med almennyttige uddelinger. Vores udgangspunkt er, at transparens for fonde kan defineres helt præcist:

”Transparens er en målrettet bestræbelse fra fondens side, som har til formål at stille så mange oplysninger som muligt om fonden og dens virksomhed til rådighed for fondens vigtigste stakeholdere og offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil.”

Transparensanalysen bygger på Kraft & Partners analysemodel ”Transparensbarometeret”. Barometeret er udviklet med udgangspunkt i ”Glasspockets”-modellen, som bruges af de store nordamerikanske fondes brancheorganisation, Foundation Center.

En transparensanalyse foregår i en tæt dialog med dig og din fond. Vi drøfter sammen et forslag til formål, fokus og metode, hvorefter vi interviewer personer, der er kerne-afsendere af kommunikation i fonden. Fondens hjemmeside og andre udvalgte eksterne kommunikations-kanaler gennemanalyseres. Fonden får en rapport med både generelle forslag til styrkelse af transparens, og systematiske konkrete forslag målrettet f.eks. fondens hjemmeside med anvisninger til hvordan forslagene implementeres.

Sådan forløber Kraft & Partners transparensanalyse:

transparens_model

Hvorfor styrket transparens? Det korte svar er: Det forventer fondens omgivelser og det muliggør teknologien.

Kraft & Partners har de seneste 3 år gennemført en lang række af surveys, målinger og interviews med alle de centrale stakeholdergrupper for fonde med almennytttige uddelinger. Både politikere, det offentlige, ansøgere, fondsmyndigheder, medier, eksperter, fondsdirektører, bestyrelsesmedlemmer og befolkningen peger på, at der er behov for større åbenhed og transparens. Begrundelserne er bl.a.:

  • Den forøgede opmærksomhed omkring fondenes stigende indflydelse på dagsordener i samfundet.
  • Ønsker fra flere sider i samfundet om at fondene påtager sig et større ansvar for med deres midler at medvirke til løsningen af samfundsaktuelle udfordringer.
  • Fondene har ingen aktionærer, som kan holde øje med om fondene drives professionelt og lever op til god fondsledelse.
  • Forventninger til at fonde på linie med andre selskaber følger med i den stigende åbenhed og udfolder mere proaktivt orienteret kommunikation, som det sker i erhvervslivet, i det offentlige m.m.

Dertil kommer, at den digitale tidsalder har muliggjort en ekstrem let og hurtig adgang til at indhente oplysninger og informationer. Matcher fonde ikke disse muligheder, vil de alene af den grund blive opfattet som lukkede og på sigt mindre legitime.

En transparensanalyse gennemføres i et tæt samarbejde med dig og din fond. Både under opstart, ved gennemførelse og ved konklusioner på analyserne, lægger vi vægt på en tæt dialog om løsningen af organisationens udfordringer og nyttiggørelse af den indhøstede viden.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.