Mange almennytttigt uddelende fonde er i en situation, som byder på store forandringer, med konsekvenser for fondens grundlæggende måde at arbejde på: Flere ansøgninger og større pres for ekstern støtte, ønske om større fokusering, omverdenens ønsker om transparens, åbenhed og styrket fondsledelse, fondens eget ønske om at få de bedste ansøgninger, at kunne styre og udvikle gode projekter med samarbejdspartnere. Det sætter afgørende fokus på behovet for en strategisk afklaring.

Kraft & Partners hjælper med analyser, udvikling og implementering strategier indenfor ledelse, uddelinger, kommunikation og organisation. Vi gør os umage med at forstå udgangspunktet for fondens ønske om et stærkere strategisk fokus, og tager uanset den strategiske tradition afsæt i en systematisk analyse af de udfordringer, som findes i fonden og i omverdenen.
Kraft & Partners Strategiudvikling foregår i fire trin med udgangspunkt i fondens situation:

  1. Hvor er vi nu?
  2. Hvor skal vi hen?
  3. Hvordan kommer vi derhen?
  4. Hvor er vi på vej hen?
fondsstrategi

Trin 1 – Analyse: Hvor er vi nu?
Første trin har fokus på trends i samfundet, konkurrenter, uddelinger, organisationen, ansøgere, samarbejdsparter og den finansielle formåen. Vi benytter en række gennemprøvede og stærke værktøjer til foranalyse. Det kan være en kombination af interessentanalyser, organisationsanalyser, arbejdsgangsanalyser, analyser af trends, evalueringer, benchmark- og best practise analyser. Dertil kommer kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Trin 2 – Mål: Hvor skal vi hen?
Andet trin tager afsæt i en opsummering af fondens egne styrker og svagheder set i forhold til muligheder og trusler i omverdenen. Når målene skal præciseres, er det vigtigt at de bygger på og flugter med fondens vedtægter, mission, vision og de værdier, der allerede er accepteret som fundament for forandring. Kraft & Partners rådgivning fokuserer derefter på at få beskrevet kvantificerbare mål for den strategiske forandring.

Trin 3 – Strategier: Hvordan kommer vi derhen?
Tredje trin har fokus på, hvordan målene skal opfyldes. Vi rådgiver i opstilling af handlings-planer og sikrer, at fondens samlede strategiske fokus hænger sammen, sådan at delstrategier udvikles og formuleres, så de præcist understøtter fondens overordnede strategi. Vi foreslår metoder, der inddrager hele fondens kompetencer og ressourcer i planlægningen, sådan at der sikres commitment og opbakning til handlingsplanen. Kraft & Partners bidrager også med anbefalinger til succeskriterier for fondens strategiimplemen-tering.

Trin 4 – Målepunkter: Hvor er vi på vej hen?
Vores rådgivning er fokuseret på at få kvantificeret målene i så høj en grad, at det efterfølgende hele tiden er muligt og let at konstatere, om strategiprocessen er på skinner, og om der er fremdrift. Vi foreslår konkrete og direkte måleværktøjer formuleret som SMARTe mål til at konstatere om formål, succeskriterier og resultater – både processer og produkter – bliver nået. I strategiudvikling hvor fondens kultur, arbejdsmetoder og læring er i spil anbefaler vi at indarbejde evalueringsmetoder, som også opsamler ”de bløde” resultater.

Implementering
Når strategien er udviklet og besluttet, skal den virkeliggøres. Derfor hjælper vi med at implementere strategi. Vores fokus er, at opnå hurtige forbedringer på baggrund af enkle, let forståelige og godt kommunikerede initiativer. Vi foreslår altid hvordan effekten af initiativerne kan måles og følges op. Kraft & Partners konsulenter har bidraget med strategi og strategiprocesser i virksomheder, i den offentlige sektor, hos fonde og i interesseorganisationer.

Fonds- og uddelingsstrategier gennemføres i et tæt samarbejde med dig og din fond. Vi lægger vægt på en tæt dialog om organisationens udfordringer både under analysearbejder, i målsætnings- og planlægningsfaserne, ved forberedelse og opstart og ved implementering af strategien.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.